Algemene Leveringsvoorwaarden Sandy Jansen Paardenosteopathie

1. Begrippen

1.1  SJ Osteopathie: Gecertificeerde Partij via Hippo Sophia Academy.

1.2  Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan SJ Osteopathie.

1.3  Partijen: Opdrachtgever en SJ Osteopathie.

1.4  Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door SJ Osteopathie aangeboden diensten.

1.5  Trainingen: trainingen gericht op deelnemers.

1.6  Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens mondeling en/of schriftelijke offerte aanvangt.

2. Toepassing

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, waarbij SJ Osteopathie partij is.

2.2  Opdrachtgever en/of deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een behandeling en/of training schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.

2.3  Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeenkomst met SJ Osteopathie, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarde is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of Deelnemer.

3. Geheimhouding

3.1  Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.

3.2  Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.

3.3  De verplichting bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1  De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en SJ Osteopathie komt tot stand wanneer Opdrachtgever mondeling hetzij schriftelijk akkoord gaat met de overeengekomen offerte en/of deelnemer zich online heeft aangemeld, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.

4.2  De Deelnemer heeft het recht om tot 24 uur voor aanvang training en/of behandeling,  het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5. Annulering door Opdrachtgever en/of Deelnemer

5.1  Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een behandeling en/of training annuleert of wijzigt, geldt het volgende:

i.              Bij annulering tot dertig dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens overeenkomst verschuldigd aan SJ Osteopathie en ontvangt hiervoor een factuur.

ii.             Bij annulering van dertig tot veertien dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van de overeenkomst verschuldigd aan SJ Osteopathie en ontvangt hiervoor een factuur.

iii.            Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 90% van de overeenkomst verschuldigd aan SJ Osteopathie en ontvangt hiervoor een factuur.

iv.            Bij annulering binnen zeven dagen voor aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is het gehele bedrag van de overeenkomst verschuldigd aan SJ Osteopathie en ontvangt hiervoor een factuur.

5.2  Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.

5.3  Indien verschuiven of annuleren van een training en/of behandeling voor SJ Osteopathie kosten aan derden met zich meebrengt dan is SJ Osteopathie gerechtigd deze bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.

5.4  Wanneer een Deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt, slechts een deel van de training kan bijwonen of tussentijds zijn/haar deelname stopzet, bestaat geen recht op restitutie.

5.5  Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij hiervoor bijzondere gronden bestaan.

6. Annulering door SJ Osteopathie

6.1 SJ Osteopathie kan trainingen en/of behandelingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de trainer. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij opdrachtgever en/of deelnemer.

6.2 SJ Osteopathie kan trainingen annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald.

7. Facturatie en betaling

7.1  Het verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van de training betaald te zijn.

7.2  Bij overeenkomsten die tot stand zijn gekomen binnen de 7.1. gestelde betalingstermijn, dient het factuur bedrag per ommegaande betaald te worden.

7.3  Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is SJ Osteopathie niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.

7.4  Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan SJ Osteopathie of door middel van enig ander betaalmiddel zoals Ideal, Tikkie.

8. Aansprakelijkheid

8.1  Deelname aan activiteiten van SJ Osteopathie geschiedt op eigen risico.

8.2  De aansprakelijkheid van SJ Osteopathie reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.

8.3  Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, media hulp middelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is SJ Osteopathie niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van SJ Osteopathie.

8.4 SJ Osteopathie is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan SJ Osteopathie ter beschikking gestelde onroerende zaak.

8.5  Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart SJ Osteopathie voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zak van schade als in deze bepaling bedoeld.

8.6  Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door SJ Osteopathie is uitgesloten.

9. Intellectueel eigendom

9.1  Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SJ Osteopathie is het Opdrachtgever en/of Deelnemer niet toegestaan publicaties of enig ander door SJ Osteopathie ter beschikking gestelde informatie te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.

9.2  Opdrachtgever en/of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de door SJ Osteopathie geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet  uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.

10. Klachten

10.1              Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij SJ Osteopathie binnen acht (8) dagen.

10.2              Bij SJ Osteopathie ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig heeft, wordt door SJ Osteopathie binnen een termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10.3               In beginsel gaat SJ Osteopathie ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

11. Privacy

11.1 De privacyverklaring is gepubliceerd op de website van SJ Osteopathie.